تعمیر پکیج ایران رادیاتور

تعمیر پکیج ایران رادیاتور

ارورها و کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدلهای M24ff و L و E و K و B


 

نصب و تعمیر پکیج ایران رادیاتور | پکیجهای ایران رادیاتور | ارور پکیج ایران رادیاتور | به دو بخش آنالوگ و دیجیتال تقسیم میشوند که به ترتیب کدهای خطای هرکدام از آنها را بیان مینماییم:

تعمیر پکیج ایران رادیاتور

کد خطا پکیج ایران رادیاتور

کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدلهای ۲۴ E، B، M :

این مدلها به صورت آنالوگ بوده و ارورهای آنها به شکل چراغهای چشمک زن با شماره های مختلف میباشند.

چراغهای ۳۰ و ۴۰ :

اشکال در برد کنترل

چراغ ۷۰ :

افزایش حرارت مبدل اولیه (به علت رسوب)

چراغ ۸۰ :

عمل نمودن ترموستات حد

چراغهای ۴۰ و ۷۰ :

کمبود آب در مدار گرمایش

چراغهای ۴۰ و ۸۰ :

ترموستات دود فعال شده

چراغهای ۴۰ و ۶۰ و ۷۰ :

فن خاموش است ولی پرشر دود وصل است

چراغهای ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ :

فن روشن است ولی پرشر دود قطع است

چراغهای ۴۰ و ۷۰ و ۸۰ :

ترموستات حد قطع کرده ولی دمای گرمایش پایین است

چراغهای ۵۰ و ۶۰ :

NTC گرمایش اتصال کوتاه است

چراغهای ۵۰ و ۷۰ :

NTC آب کرم اتصال کوتاه است

چراغهای ۵۰ و ۷۰ و ۸۰ :

NTC گرمایش قطع است

چراغهای ۶۰ و ۷۰ :

سیستم آنتی فریز (ضد یخ زدگی) با مشعل روشن

چراغهای ۶۰ و ۸۰ :

سیستم آنتی فریز با پمپ

 

اررور پکیج ایران رادیاتور

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور

کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدل L24 و L28 :

کد E1 :

پرشر سوییچ آب قطع است (کم شدن فشار آب گرمایش)

کد E2 :

حسگر شعله حین کار

کد E8 :

ترموستات حد عمل کرده است

کد E10 :

ترموستات دود قطع است

کد E12 ، E30 ، E99 :

برد الکترونیک معیوب است

کد E31 :

NTC مدار شوفاژ اتصال کوتاه شده

کد E32 :

NTC مدار شوفاژ قطع است

کد E41 :

NTC آب گرم مصرفی اتصال کوتاه است

کد E42 :

NTC آب گرم مصرفی قطع است

کد E50 :

فن خاموش اما پرشر سوییچ هوا وصل است

کد E51 :

فن روشن اما پرشر هوا قطع میباشد

کدE81 :

ترموستات حد قطع است

کد E88 :

گرم شدن بیش از حد آب گرمایش

کد E91 :

نوسان ولتاژ برق

کد AF :

فعال شدن سیستم آنتی فریز

 

تعمیر پکیج ایران رادیاتور

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور

کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور مدل K :

کد E1 :

کمبود فشار آب گرمایش (پرشر آب قطع است)

کد E2 :

نبود شعله (حسگر یون)

کد E8 :

ترموستات حد عمل کرده است

کد E10 :

ترموستات دود عمل کرده است

کد E12 ، E30 ، E99 :

برد الکترونیک معیوب است

کد E31 :

NTC گرمایش اتصال کوتاه است

کد E32 :

NTC گرمایش قطع است

کد E41 :

NTC آب مصرف اتصال کوتاه است

کد E42 :

NTC آب مصرف قطع است

کد E50 :

فن خاموش اما پرشر هوا وصل است

کد E51 :

فن روشن اما پرشر هوا قطع است

کد E81 :

ترموستات حد قطع است

کد E91 :

نوسان ولتاژ برق

کد AF :

فعال شدن سیستم آنتی فریز

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور شیراز

تعمیر پکیج ایران رادیاتور کرج

تعمیر پکیج ایران رادیاتور اصفهان

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مشهد

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل k24ff

تعمیر پکیج ایران رادیاتور غرب تهران

تعمیر پکیج ایران رادیاتور در کرمان

تعمیر فن پکیج ایران رادیاتور

 

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور مشهد

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور اصفهان

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور در شیراز

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور در کرج

تعمیرات پکیج ایران رادیاتور رشت

عیب یابی پکیج ایران رادیاتور مدل k24ff

نقشه انفجاری پکیج ایران رادیاتور

ارور پکیج ایران رادیاتور

تعمیر پکیج بوتان

 

مدیر دوشنبه, 20 بهمن 99